Regulamin

Postanowienia i zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez AUTOSALON MAREK PIECH, KATOWICE, UL. BOGUCICKA 7 prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do rejestru działalności gospodarczej pod numerem NIP 625-000 –26-93 i stanowi ich integralną część, wiążąc strony na równi z postanowieniami umowy.

O ile strony nie postanowią inaczej Regulamin stosuje się do wszystkich umów zawieranych w ramach Wypożyczalni Samochodów.

2. Najemcą samochodu (bądź osobą Upoważnioną przez najemcę do kierowania pojazdem) może zostać tylko osoba, która:

ukończyła określony wiek w stosunku do klasy samochodu wyszczególnione poniżej:

– KLASA EKONOMICZNA:

ukończone 21 lat + prawo jazdy kategorii B przynajmniej od 1 roku

– KLASA KOMPAKTOWA:

ukończone 23 lat + prawo jazdy kategorii B przynajmniej od 2 lat

– KLASA PREMIUM:

ukończone 28 lat + prawo jazdy odpowiedniej kategorii przynajmniej od 3 lat

– SAMOCHODY DOSTAWCZE:

ukończone 25 lat + prawo jazdy minimum 3 lata

oraz legitymuje się ważnym dowodem osobistym lub ważnym paszportem oraz innym (drugim) dokumentem potwierdzającym jej tożsamość (dotyczy także obywateli krajów należących do Unii Europejskiej), posiada kartę płatniczą i okaże wynajmującemu dokumenty zawierające NIP, REGON lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku wynajmu samochodów klasy Premium, niektórych dostawczych i busów Kaucja zabezpieczana jest za pomocą dwóch kart kredytowych.

Najemcą samochodu może być także osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą.

Przez Osobę upoważnioną przez najemcę rozumie się osobę fizyczną wskazaną przez Najemcę w umowie najmu jako upoważnioną do prowadzenia pojazdu.

W razie stwierdzenia, iż Najemca lub osoba przez niego upoważniona nie spełniają w/w wymogów, albo utraciły posiadane uprawnienia Wynajmującemu przysługuje prawo wypowiedzenia najmu ze skutkiem natychmiastowym.

3. Kierującym pojazdem może być wyłącznie Najemca lub osoba wskazana przez niego w umowie najmu lub oświadczeniu Najemcy wyrażonym w formie pisemnej – pod rygorem nieważności.

4. Najemca zobowiązuje się zapoznać z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz umowy najmu osobę przez niego upoważnioną do kierowania pojazdem.

5. Wynajmujący zobowiązuje się przekazać najemcy pojazd wolny od wad i usterek mogących wpływać na użyteczność pojazdu.

6. W czasie trwania umowy Najemca lub osoba przez niego upoważniona do prowadzenia pojazdu zobowiązują się do;

a. zabezpieczenia pojazdu oraz wyposażenia dodatkowego przed kradzieżą przy użyciu wszystkich urządzeń znajdujących się na wyposażeniu pojazdu a także – po każdorazowym zakończenia korzystania z pojazdu – zabezpieczenia poza pojazdem dokumentów pojazdu oraz kluczyków.

b. ponoszenia kosztów związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu oraz do sprawdzania i uzupełniania w razie potrzeby wszystkich olejów i płynów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania pojazdu, sprawdzania oświetlenia, stanu ogumienia oraz ciśnienia w ogumieniu

c. stosowania w pojeździe paliwa zgodnego ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym.

d. utrzymywania całego pojazdu w należytej czystości.

e) udostępnienia Wynajmującemu pojazdu w celu wykonania przez niego przeglądu okresowego lub wymiany opon w miejscu oraz w terminie określonym przez wynajmującego – pod rygorem zapłaty kary umownej.

7. W przypadku konieczności opuszczenia granic Polski i wyjazdu do innych krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii i Norwegii Najemca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Wynajmującego – pod rygorem nieważności. Zgoda taka wymagana jest także w przypadku wyjazdu do innych krajów poza określonymi wyżej.

W przypadku wyjazdu za granicę, co może nastąpić jedynie za zgodą Wynajmującego – Najemca zobowiązuje się zawrzeć dodatkową umowę ubezpieczenia assistance w ruchu zagranicznym, na własny koszt.

Najemca przyjmuje do wiadomości, iż pojazd wyposażony jest w urządzenie lokalizacyjne GPS, umożliwiające Wynajmującemu ustalenie miejsca gdzie znajduje się pojazd, także poza granicami Polski.

8. Wynajmujący lub inne osoby przez niego uprawnione, mają prawo do kontrolowania sposobu korzystania z pojazdu przez Najemcę i oceny jego stanu w trakcie trwania umowy. Najemca zobowiązuje się umożliwić wynajmującemu taką kontrolę każdorazowo, kiedy wynajmujący tego zażąda.

9. Najemca zobowiązany jest do używania pojazdu zgodnie z zasadami eksploatacji tego typu urządzeń oraz właściwościami i jego przeznaczeniem.

Najemcy zabrania się;

a) dokonywania w pojeździe przeróbek lub innych zmian

b) przekraczania dopuszczalnej ładowności

c) holowania innych pojazdów

d) palenia tytoniu w samochodzie oraz korzystania z papierosów elektronicznych i innych używek (środków niedozwolonych)

e) wykorzystywania pojazdu w celach sportowych (rajdy, wyścigi).

f) przewożenia wszystkiego co mogłoby zniszczyć lub w trwale zabrudzić wnętrze pojazdu.

W przypadku naruszenia postanowień pkt 9 a-f Najemcy nie przysługuje zwrot kaucji.

W przypadku wprowadzenia w wynajętym pojeździe zmian o których mowa w pkt 9 a Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy dodatkowymi kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną tymi działaniami.

10. Najemca przyjmuje do wiadomości, iż pojazd będący przedmiotem najmu posiada urządzenie umożliwiające wynajmującemu zablokowanie pojazdu uniemożliwiając uruchomienie silnika. W przypadku powzięcia przez wynajmującego informacji, iż najemca narusza postanowienia umowy lub regulaminu bądź też w przypadku braku zapłaty czynszu i innych opłat wynikających z umowy Wynajmujący uprawniony jest do unieruchomienia pojazdu, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu najemcy do stosowania się do postanowień umowy lub zapłaty czynszu. Po ustaniu przyczyn uzasadniających unieruchomienie pojazdu wynajmujący uruchomi go ponownie w terminie do 24 godzin. Za okres unieruchomienia pojazdu wynajmującemu przysługuje należność z tytułu czynszu najmu za ten czas.

Zwrot pojazdu po zakończeniu najmu.

11. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu najmu zwrócić pojazd Wynajmującemu w jego siedzibie. Zwrot pojazdu poza siedzibą Wynajmującego, może nastąpić za jego zgodą, po ustaleniu czasu i miejsca zwrotu oraz kosztów należnych Wynajmującemu związanych z takim trybem zwrotu pojazdu. Zabronione jest przekazywanie kluczyków od samochodu oraz dokumentów samochodu osobom nieuprawnionym. Zwrot samochodu potwierdzony zostanie protokołem odbioru podpisanym przez Najemcę oraz Wynajmującego.

12. Brak zwrotu pojazdu w ciągu 24 godzin od chwili zakończenia najmu potraktowany będzie jako próba przywłaszczenia pojazdu oraz spowoduje zawiadomienie przez wynajmującego organów ścigania o zamiarze przywłaszczenia pojazdu przez najemcę, o ile ten nie złoży wynajmującemu odpowiednio uzasadnionych wyjaśnień.

Ponadto wynajmujący upoważniony będzie w takim przypadku do unieruchomienia pojazdu.

W razie wypowiedzenia umowy najmu przez wynajmującego ze skutkiem natychmiastowym, najemca zobowiązany jest do wskazania miejsca postoju pojazdu oraz do jego zwrotu w miejscu ustalonym przez strony nie później niż w ciągu 8 godzin. W przypadku opóźnienia w zwrocie pojazdu wynajmujący obciąży najemcę całkowitymi kosztami związanymi z odbiorem samochodu.

13. Najemca zobowiązany jest do zwrotu samochodu z taką samą ilością paliwa jaką otrzymał przy odbiorze samochodu. W przypadku naruszenia tego obowiązku najemca dokona zapłaty na rzecz wynajmującego odszkodowania szczegółowo określonego w dziale „opłaty dodatkowe i kary umowne”.

14. Najemca obciążony będzie za ewentualne szkody spowodowane;

a) niewłaściwą eksploatacją samochodu (uszkodzenie lusterek, elementów karoserii, reflektorów itp.).

b) brakami w wyposażeniu samochodu lub jego części, spowodowanych przez najemcę.

c) zabrudzeniem tapicerki, drobnymi uszkodzeniami wewnątrz samochodu, zabrudzeniami zewnętrznymi.

d) utratą wartości pojazdu wynikającą z wypadku – gdy był on zawiniony przez Najemcę lub osobę upoważnioną do prowadzenia pojazdu.

e) utratą wartości pojazdu wynikającą z dokonania przez najemcę, bez zgody wynajmującego, przeróbek lub innych zmian.

f) przez niewłaściwe używanie i brak zabezpieczenia samochodu oraz utratę dokumentów lub kluczyków a także tablicy rejestracyjnej jak też innych dokumentów (np. polisa ubezpieczeniowa).

Określenie wysokości odszkodowania i kar umownych najemcy za szkody wynikłe z niewłaściwej eksploatacji samochodu, niedbalstwa najemcy a także innych jego działań prowadzących do utraty wartości pojazdu oraz zdarzeń powodujących konieczność odszkodowania znajduje się w cenniku określającym „opłaty i kary umowne”.

Zastrzega się, iż opłaty wskazane w cenniku mają znaczenie jedynie informacyjne. W przypadku zdarzeń nieobjętych cennikiem najemca także będzie zobowiązany do pokrycia kosztów szkody, obliczonej na zasadach ogólnych i wg uregulowań wynikających w kodeksu cywilnego.

Procedura postępowania w przypadku uszkodzenia pojazdu, jego kradzieży, wypadku lub kolizji drogowej.

15. W razie uszkodzenia pojazdu, jego kradzieży lub uczestniczenia w wypadku albo kolizji drogowej a także w razie uszkodzenia samochodu w wyniku innych zdarzeń oraz w razie utraty kluczyków do pojazdu Najemca zobowiązany jest niezwłoczne poinformować o tym wynajmującego a następnie podjąć działania wg instrukcji udzielonych mu przez wynajmującego. Najemca zobowiązany jest także zgłosić szkodę Ubezpieczycielowi wskazanemu na polisie ubezpieczeniowej oraz natychmiast zawiadomić i wezwać Policję, w przypadku nastąpienia zdarzeń, w których jest to – w świetle przepisów prawa – konieczne i obowiązkowe. Zawiadomienie wynajmującego o kradzieży samochodu, utracie kluczyków lub dowodu rejestracyjnego do pojazdu umożliwi wynajmującemu zlokalizowanie pojazdu i unieruchomienie go.

Najemcy zabrania się dokumentowania zdarzeń drogowych (kolizji) za pomocą notatek i oświadczeń sporządzanych przez uczestników tych zdarzeń.

W każdym z tych przypadków obligatoryjnie należy wezwać na miejsce zdarzenia Policję.

16. W razie awarii i unieruchomienia pojazdu (z przyczyn niezależnych od najemcy) wynajmujący udostępni najemcy samochód zastępczy w ciągu 12h na terenie Polski oraz w ciągu 24h na terenie Czech, Słowacji, Austrii i Niemiec – od chwili uzyskania przez wynajmującego informacji o awarii i unieruchomieniu pojazdu. Najemca nie jest zobowiązany do uiszczenia czynszu za najem samochodu w okresie oczekiwania na samochód zastępczy. W przypadku oddania do jego dyspozycji samochodu zastępczego niższej klasy wysokość czynszu ulegnie stosownemu obniżeniu.

Najemca nie ma prawa dokonywać w pojeździe, który uległ awarii bądź uszkodzeniu żadnych napraw oraz holowania samochodu – bez zgody wynajmującego. W przypadku niezastosowania się do powyższego najemca jest zobowiązany do pokrycia kosztów napraw oraz holowania.

17. Najemcy nie przysługuje uprawnienie do otrzymania samochodu zastępczego w razie;

a) uszkodzenia samochodu z winy Najemcy lub Osoby upoważnionej do prowadzenia pojazdu.

b) utraty lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego, kluczyków od samochodu lub polisy ubezpieczeniowej.

c) unieruchomienia pojazdu poza obszarem wymienionym w punkcie 16 nin. regulaminu.

d) drobnych szkód pozwalających na dalsze korzystanie z samochodu, nie wiążących się z bezpiecznym użytkowaniem pojazdu (np. uszkodzenia wpływające wyłącznie na estetykę pojazdu).

e) przebicia opony, możliwych do naprawy doraźnie awarii oświetlenia pojazdu, itp.

18. W razie zaniechania przez najemcę zawiadomienia wynajmującego o zdarzeniach wymienionych w pkt. 15 regulaminu najemca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów naprawy wynikającej z tego szkody.

19. Zabrania się prania i czyszczenia samochodu wewnątrz pojazdu samodzielnie i na myjniach poza odkurzaniem – sprzątaniem wnętrza na sucho.

Ubezpieczenie pojazdu

19. Samochód posiada ubezpieczenia OC i AC. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia samochodu i przestrzegać zawartych w nich postanowień, a w przypadku udostępnienia pojazdu poinstruować osobę upoważnioną o obowiązkach wynikających z w/w umów – pod rygorem obowiązku naprawienia szkody.

20. Najemcy znany jest fakt, iż samochód będący przedmiotem najmu posiada wymagane przez zakład ubezpieczeń zabezpieczenia antykradzieżowe. W celu zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą Wynajmujący montuje w wynajmowanych samochodach urządzenia lokalizacyjne GPS.

21. W przypadku zgłoszenia ubezpieczycielowi przez najemcę szkody, za którą najemca ponosi odpowiedzialność zostanie on obciążony obowiązkiem naprawienia szkody dotyczącej kosztów, które wynajmujący poniósł w związku z czynnościami związanymi z dokonaniem naprawy oraz związanymi z utratą wartości rynkowej uszkodzonego pojazdu.

22. Obowiązek naprawienia szkody przez Najemcę obciąża go również wówczas gdy Wynajmujący ze względu na niską wartość szkody zwolni Najemcę z obowiązku zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi dokonując naprawy we własnym zakresie.

23. Zapłata wszelkich kar pieniężnych, grzywien, opłat za parkowanie, opłat autostradowych, innych opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej, innych należności prywatno-prawnych i publiczno-prawnych wynikłych z korzystania z samochodu podczas trwania umowy najmu jest obowiązkiem najemcy lub użytkownika, chyba że najemca wykaże że zgodnie z przepisami prawa nie ponoszą odpowiedzialności za zapłatę tego rodzaju kwot albo wykaże, że nałożenie obowiązku zapłaty tego rodzaju kwoty nastąpiło z winy Wynajmującego.

Najemca zobowiązany jest do zwrotu wynajmującemu kwot które wynajmujący zapłacił w związku z naruszeniem przez najemcę zobowiązania określanego w zdaniu poprzedzającym.

24. W przypadku zniszczeń pojazdu wynikłych z ewidentnej winy Najemcy bądź użytkownika Wynajmujący jest upoważniony do pobrania kar pieniężnych określonych w cenniku.

25. Wynajmujący zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższa należną karę umowną.

26. Wynajmujący posiada ubezpieczenie OC, AC na samochód, w przypadku szkody komunikacyjnej z winy Najemcy lub użytkownika partycypuje w kosztach napraw z AC w wysokości 30% wartości naprawy – jednakże ma możliwość wykupienia sobie zniesienia udziału własnego w szkodzie wg tabeli opłat poniżej.

Opłaty dodatkowe i kary umowne

24. Najemca uiszcza opłaty dodatkowe i kary umowne w przypadku:

Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z przelewami należności uiszczanych w ramach umowy najmu, wg tabeli opłat.

Przekroczenie limitu kilometrów płatne za każdy przekroczony kilometr  0,50 gr

Podstawienie – odbiór samochodu w granicach miasta w którym znajduje się punkt wynajmu

 50 zł
Podstawienie – odbiór samochodu w którym znajduje się punkt wynajmu poza granicami miasta, licząc kilometry od punktu wynajmu  4 zł/km
Każdy użytkownik inny niż najemca któremu wyrażono zgodę na użytkowanie za każdą dobę najmu  15 zł
Navigacja GPS z mapą Polski za dobę  20 zł
Fotelik lub podkładka dla dziecka za dobę  20 zł
Opłata administracyjna za obsługę należności lub opłat o których mowa w punkcie 23 100 zł
Opłata za rezygnację z wykonania umowy do 48 h przed datą rozpoczęcia najmu  50 zł
Opłata za rezygnację z wykonania umowy na 48 h lub mniej przed datą rozpoczęcia najmu  300 zł
Złamanie zakazu palenia tytoniu, e-papierosów, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków w samochodzie  500 zł
Złamanie zakazu przewożenia zwierząt  300 zł
Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem 1 000 zł
Holowanie wynajętego pojazdu ze skrzynią manualną 1 000 zł
Holowanie wynajętego pojazdu ze skrzynią automatyczną 3 000 zł

 

Zwrot brudnego samochodu – wynik normalnej eksploatacji:

Zwrot brudnego samochodu osobowego Klasa Ekonomiczna, Kompaktowa mycie zewnątrz  50 zł
Zwrot brudnego samochodu Klasa Premium, SUV, BUS, Cabriolet mycie zewnątrz  90 zł
Zwrot brudnego samochodu osobowego Klasa Ekonomiczna, Kompaktowa czyszczenie wewnątrz  80 zł
Zwrot brudnego samochodu Klasa Premium, SUV, BUS, Cabriolet czyszczenie wewnątrz  120 zł

Zatankowanie niewłaściwego paliwa (ON zamiast PB lub PB zamiast ON)

 500 zł

Utrata gwarancji na samochód z winy najemcy lub osoby kierującej samochodem

3 000 zł
Zgubienie tablic rejestracyjnych  400 zł
Zgubienie kluczyka 500 zł
Zgubienie dowodu rejestracyjnego 300 zł

Brak naklejki na szybę

300 zł

Brak polisy

100 zł

Za każdy dzień wyłączenia pojazdu z korzystania spowodowany koniecznością odtworzenia nowych przedmiotów – opłata w zależności od klasy pojazdu wg aktualnie obowiązującej stawki czynszu najmu za każdy dzień wyłączenia pojazdu

BRAK:

Apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica 60 zł / sztuka
Brak instrukcji obsługi pojazdu 150 zł
Brak kołpaka 100 zł / sztuka

Pozostałe kary umowne – opłaty

Brak części wyposażenia samochodu nie ujętych w cenniku zgodnie z wyceną producenta plus 50%
Brak paliwa koszt zakupu brakującego paliwa plus opłata 50 zł
Przedłużenie wynajmu bez wiedzy wynajmującego 300% stawki dobowej za każdą dobę wynajmu Konsument – 100 % aktualnej dobowej stawki najmu

Opłata za przestój samochodu:

Wg cennika za każdą dobę

Szkoda całkowita pojazdu (kara umowna) nie dotyczy konsumentów

Wydanie lub zwrot samochodu poza godzinami pracy biura tylko po wcześniejszym ustaleniu z Najemcą

do godziny 22. 00 50,00 zł
Pomiędzy godziną 22-6 rano  150,00 zł
Udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem 3 000,00 zł
Za niedozwolone przemieszczenie samochodu poza granice RP za każdą dobę pobytu samochodu zagranicą.
 3 000 zł
Brak udostępnienia wynajmującemu pojazdu w celu wykonania przeglądu okresowego lub wymiany opon. 3 000 zł

Wysokość kary umownej dotyczy pkt. 24 niniejszego Regulaminu wynosi:

Klasa Ekonomiczna 1 500 zł
Klasa Kompaktowa 2 500 zł
Klasa Premium 4 500 zł
SUV Premium 6 000 zł

Cabrilety

7 000 zł
Dostawcze 3 000 zł

Opłata dodatkowa – zniesienie udziału własnego dotyczy szkód komunikacyjnych podlegających ubezpieczeniu zł/doba

Klasa Ekonomiczna 30 zł
Klasa Kompaktowa 50 zł
Klasa Premium 100 zł
SUV Premium  120 zł
Cabriolety 120 zł
Dostawcze 50 zł

Wszelkie uzgodnienia inne niż wskazane powyżej są możliwe i wymagają wzajemnego porozumienia stron w formie pisemnej.